پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

متن کامل پایان نامه با عنوان : تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

استاد راهنما

دکتراحمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه.۳
۲-۱- بیان مسأله تحقیق.۵
۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.۵
۴-۱- پرسش یا پرسش های تحقیق۶
۵-۱- فرضیه های تحقیق.۶
۶-۱- اهداف تحقیق۷
۷-۱- مرور سوابق تحقیق۷
۸-۱- تعریف سقط جنین۷
۹-۱- تاریخچه سقط جنین.۸
۱۰-۱- انواع سقط جنین.۱۰
۱-۱۱-۱- سقط جنین جنایی یا عمدی.۱۰
۲-۱۱-۱- سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی۱۰
۳-۱۱-۱- سقط جنین خود به خودی یا عادتی.۱۲
۱۲-۱- سقط جنین از منظر پزشکی۱۲
۱۳-۱- وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف۱۵
۱۴-۱- وضعیت سقط جنین در ایران۱۶
۱۵-۱- نظریه پردازی ها درباره سقط جنین.۱۷
۱۶-۱- نظریه آزادی مطلق سقط جنین۱۷
۱-۱۶-۱- الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی۱۷
۲-۱۶-۱- جلوگیری از وقوع سقط های غیر بهداشتی۱۸
۳-۱۶-۱- ترجیح دادن مادر به جنین۱۸
۴-۱۶-۱- وجود ضرورت های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی۱۸
۵-۱۶-۱- الزام ناشی از ناهنجاری های جنینی.۱۹
۶-۱۶-۱- الزام ناشی از افزایش جمعیت۱۹
۷-۱۶-۱- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین۱۹
۱۷-۱- نظریه آزادی نسبی سقط جنین.۲۰
۱۸-۱- دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا.۲۱
۱-۱۸-۱- سقط جنین و دین زرتشت.۲۱
۲-۱۸-۱- سقط جنین در دین یهود۲۱
۳-۱۸-۱- دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین۲۲
۱۹-۱- بررسی سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی۲۴
۲۰-۱- سقط جنین از منظر اخلاق.۳۱
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۱-۲- مقدمه.۴۶
۲-۲- تعریف سقط جنین یا سقط حمل.۴۷
۳-۲- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن۴۹
۴-۲- اقسام سقط جنین و عناصر آن۵۰
۵-۲- عناصر سقط جنین عمدی.۵۱
۱-۵-۲- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از.۵۱
۲-۵-۲- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم.۵۲
۶-۲- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی.۵۳
۷-۲- بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین۵۶
۸-۲- جنایت.۵۶
۹-۲- انواع جنایات.۵۷
۱-۹-۲- جنایت بر دو نوع است.۵۷
۲-۹-۲- جنایت در فقه امامیه.۵۸
۱۰-۲- احکام تکلیفی سقط جنین.۵۸
۱۱-۲- فقه امامیه۵۹
۱۲-۲- مذهب الامامیه۵۹
۱۳-۲- سقط جنین قبل از پیدایش روح.۶۴
۱۴-۲- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود۶۵
۱۵-۲- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد۶۵
۱۷-۲- نظریه فقها در ارث دیه۷۰
۱-۱۷-۲- نظریه فقها درباره دیون مقتول.۷۱
۱۸-۲- اقسام فعل۷۴
۱۹-۲- نقد و بررسی.۷۵
۲۰-۲- نظری فقهای امامیه.۸۰
۲۱-۲- نظریه مخالفین۸۰
۲۲-۲- کفاره قتل.۸۱
۲۳-۲- کلمات فقها۸۱
۲۴-۲- نقد و بررسی.۸۲
۲۵-۲- کفاره قتل عمد.۸۳
۲۶-۲- کفاره قتل خطایی.۸۵
۲۷-۲- نظریه فقها۸۸
۲۸-۲- سقط درمانی و علل آن.۸۹
۱-۲۸-۲- تعریف:۸۹
۲-۲۸-۲- شرایط اساسی سقط درمانی.۹۰
۲۹-۲- سقط درمانی۹۰
۱-۲۹-۲- یک علل جنینی۹۰
۳۰-۲- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین.۹۱
۳۱-۲- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام.۹۲
۳۲-۲- میزان رضایت مادر در سقط درمانی۹۵
۳۳-۲- نتیجه گیری۹۸
فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس
۱-۳- سقط جنین در حقوق انگلیس۱۰۱
۲-۳- مقدمه۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی۱۰۴
۴-۳- حقوق باستانی و عرفی۱۰۴
۵-۳- قانون حفظ حیات کودک.۱۰۷
۶-۳- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷.۱۱۰
۷-۳- اصلاحات سال ۱۹۹۰.۱۱۶
۸-۳- وضعیت موجود.۱۱۹
۹-۳- تهدید حیات مادر۱۲۱
۱۰-۳- جلوگیری از تولد کودکان معلول.۱۲۲
۱۱-۳- تقلیل جنین۱۲۳
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۱-۴- نتیجه گیری۱۲۶
۲-۴- پیشنهادات.۱۳۱
منابع۱۳۳
چکیده
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.
از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.
از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است.
در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن‌ترین روش‌ها در پزشکی است. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می‌شود که تخمین زده شده‌است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده‌است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌است. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث‌های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دست‌رسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده‌ای در حال کاهش است.
۲-۱- بیان مسأله تحقیق
سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است و علارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی و از همه مهمتر بدون مجوز قانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادر را نیز تهدید میکند.
راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند، با تأسف باید گفت: علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده است. حقوق موضوعه ایران سقط جنین در هیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی در صورت ناقص بودن جنین، که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل فرهنگی، اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگر عوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده و مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است.
۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.
۴-۱- پرسش یا پرسش های تحقیق
۱- قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اصل چهارم قانون اساسی و لزوم مطابقت قوانین با شرع و همچنان با توجه به قوت واهمیت باورهای دینی در جامع ایران درخصوص جرم سقط جنین چه رویکردی را در پیش گرفته اند؟
۲- آیا درجرم انگاری سقط جنین در ق.م.ا ایران این عمل به طور مطلق ممنوع است یادر مواردی جواز اسقاط جنین صادر شده است؟
۵-۱- فرضیه های تحقیق
(هر فرضیه به صورت یک جمله خبری و در پاسخ به یکی از سئوالات تحقیق نوشته شود )
۳- حقوق موضوع ایران در مورد سقط جنین که قوانین آن نشأت گرفته از فقه امامیه است، رویکردی با اندیشه ی فقهی و دینی را پیش رو گرفته اند، ولی با این وجود سقط جنین های بیشماری با وجود این مواد قانونی درکشورمان انجام می پذیرد.
۴- سقط جنین درحقوق موضوع ایران در همه موارد جرم محسوب می شود، ولی تنها امری که استثناء است براین امر سلامتی مادر است، که طبق قانون اگر عدم سقط سلامتی مادر را به خطر اندازد،تحت این شرایط مجوز سقط وجود دارد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***