پایان نامه ارشد:مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد  کرمانشاه

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی(MA)

 

عنوان پایان نامه

مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 

استاد راهنما

دکتر مختار عارفی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه                                                                                                  
فصل اولمقدمه پژوهش
مقدمه 1
بیان مسأله .3
ضرورت و اهمیت پژوهش 5
اهداف تحقیق .6
هدف اصلی 6
اهداف فرعی. .6
فرضیه ها 7
تعریف متغیرها7
تعریف مفهومی واژه ها7
تعریف عملیاتی واژه ها7
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
تاریخچه دلبستگی.9
تعریف دلبستگی10
نظریه دلبستگی.12
اهمیت نظریه دلبستگی.14
مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی15
حساسیت و کیفیت دلبستگی16
نظام دلبستگی.16
مدلهای فعال ساز درونی.16
نظام کاوشی17
دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی.18
دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ18
ارتباط نظریه دلبستگی با سایر نظریات دیگر.20
نظریه روان تحلیل گری.20
نظریه رفتارگرایی22
دیدگاه کردارشناسی23
چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی25
مراحل دلبستگی.25
شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان30
طبقه بندی کیفیت دلبستگی.31
دلبستگی ایمن31
دلبستگی نا ایمن(اجتنابی) 31
دلبستگی نا ایمن(دوسو گرا) 31
دلبستگی آشفته.32
سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی.32
دلبستگی های متعدد.33
دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد.33
دلبستگی در بزرگسالی.34
دلبستگی و آسیب شناسی روانی35
تمایز یافتگی خود.35
ویژگی های افراد تمایز یافته.36
نظریه سیستمی بوئن.36
نظام عاطفی خانواده هسته ای.40
فرایند فرافکنی خانواده41
گسلش عاطفی41
فرایند انتقال چند نسلی42
واپس روی اجتماعی43
ارزیابی تمایز یافتگی خود43
مولفه های تمایز یافتگی.46
رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق47
رابین47
رابرت استرنبرگ47
اریک فروم.48
جان لی48
سوزان هندریک و کلاید هندریک.50
نظریه های عشق50
پیشینه پژوهش.53
پیشینه داخلی.53
پیشینه خارجی55

فصل سوم روش پژوهش
روش پژوهش.58
متغیر های پژوهش.58
جامعه آماری پژوهش58
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه58
ابزارهای پژوهش.58
روش اجرا.61.
تجزیه و تحلیل داده ها61
فصل چهارم یافته های پژوهش
شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش.63
داده های استنباطی.65
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
تفسیر نتایج72
محدودیتها77
پیشنهادات پژوهشی.77
پیشنهادات کاربردی.77
 

چکیده

این پژوهش به بررسی مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی پرداخت.جامعه این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه­های استان کرمانشاه با دامنه سنی 18 تا 28 سال را تشکیل می­ دهند که به نوعی دچار شکست عشقی یا عاطفی شده اند و همچنین دختران عادی تشکیل می دهند .حجم نمونه تعداد 200 نفر آزمودنی ( برای هر زیر گروه 100 نفر) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان، خودمتمایزسازی و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی تفاوت معنی داری دیده شد این معنی داری مبین این است که حداقل در میانگین یکی از مقیاسها در بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی از متغیر های مرتبط و پیش بین ضربه عشق اند که این نکته می تواند مورد توجه برنامه ­ریزی هایی در این رابطه قرار گیرد.
واژگان کلیدی:سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی، نشانگان ضربه عشق
تعداد صفحه :93
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***