دانلود پایان نامه : بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

پایان نامه رشته :علوم تربیتی

گرایش :آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان :بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:علوم تربیتی

گرایش : آموزش و پرورش ابتدایی

 

عنوان :

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

استاد راهنما :

دکتر علی زینالی

 

تابستان/ 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کلاس های آموزش الکترونیکی بر گزارشده برشیوه تدریس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودنی های پژوهش 296نفر بودند که 148نفر آنهارا معلمان ابتدایی آموزش دیده و 148نفر بقیه را معلمان آموزش ندیده شهرستان چایپاره  تشکیل می دادند. آزمودنیها به صورت تصادفی خوشه ای  برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن مطلوب برآورد شد، جمع آوری گردید و در یک طرح علی مقایسه ای با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با بهره گرفتن از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی، سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب با بهره گرفتن از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان  با بهره گرفتن از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد. هم چنین میزان تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس توسط معلمان مؤنث مؤنث آموزش دیده بیشتر از معلمان مذکر است. تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی نقش تعیین کننده ای در انتقال شفاف مطالب ، تعامل با دانش آموزان در زمینه های مختلف ،سازماندهی و توالی مطالب و تسلط بر مطالب آموزشی دارد، تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه می شود.

 

کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس

فهرست مطالب

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 – مقدمه 2

 1-2- بیان مسئله4

1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق7

1-4- اهداف تحقیق.8

1-5-  فرضیه ها.9

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها .9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .12

2-2-  ادبیات تحقیق .14

2-2-1- تعریف آموزش .17

2-2-2-  اهمیت دانش و آموزش در جهان امروز .20

2-2-3-  ارائه اطلاعات 25

2-2-4-  مدل یادگیری در کلاسهای آینده .28

2-2-5-  تعریف اطلاعات31

2-2-6-  فناوری اطلاعات و ارتباطات.31

2-2-7-  مفهوم یادگیری الکترونیکی.33

2-2-8-  مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب.34

2-2-9-  مدلهای مختلف فضاهای یادگیری.35

2-2-10-  محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات.37

2-2-11-  مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش41

2-2-12-  موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش41

2-2-13-  جهانی شدن و فناوری اطلاعات42

2-2-14-  آموزش الکترونیکی چیست ؟43

2-2-15-  مزایای بهره گیری ازآموزش الکترونیکی44

2-2-16-  نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش44

2-2-17-  روش یادگیری الکترونیکی46

2-2-18-  راهکارهای استفاده از یادگیری الکترونیکی.47

2-2-19-  تکنولوژی و تعامل دانش‌آموزان و معلمان.48

2-2-20-  نقش معلم و دانش آموز در روش یادگیری الکترونیکی.49

2-2-21-  مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی.50

2-2-22-  ضرورت استفاده از تکنولوژی در آموزش51

2-2-23-  نقش معلم در فرایند ICT.52

2-2-24-  آموزشهای مرتبط با  ICT برای معلمان در حال خدمت .54

2-2-25-  اهداف ایجاد اینترانت در مدارس.55

2-2-26-  نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی56

2-2-27-  محتوای دروس الکترونیکی.59

2-2-28-  بستر آموزش های الکترونیکی.60

2-2-29-  مدلی برای تدوین خط مشی آموزشهای الکترونیکی62

2-2-30-  سامانه آموزش الکترونیکی.68

2-3-  پیشینه تجربی پژوهش71

2-3-1-  پیشینه خارجی پژوهش.71

2-3-2-  پیشینه داخلی پژوهش74

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-  مقدمه 79

3-2-  روش تحقیق.79

3-3-  جامعه‌ آماری.79

3-4-  نمونه آماری و تعیین حجم نمونه.79  

3-5-   ابزار گردآوری اطلاعات80 

3-6-  مراحل ساخت و رواسازی ابزار81

3-7-  امتیازدهی و تفسیر نتایج.85

3-8-  قلمرو تحقیق.87

3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها

4-1-  توصیف نتایج89

4-2-  تحلیل نتایج( آزمون فرضیه ها) 94

فصل پنجم : نتایج تحقیق

5-1-  مقدمه .103

5-2-  خلاصه یافته های توصیفی تحقیق.....103

5-3-  خلاصه یافته های تحلیل پژوهش104

5-4- بحث و  نتیجه گیری104

5-5-  پیشنهادها.111

5-6-  محدودیتهای تحقیق.113

5-7-  منابعومآخذ114

5-8-  منابع فارسی114

5-9-  منابع انگلیسی.118

5-10-  چکیده انگلیسی119

5-11-  پیوستها .120

فهرست جداول

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

جدول 3-1 –   روایی محتوایی پرسشنامه. .84

جدول3-2 –   ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها.85

جدول 3-3 –   پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی).86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

جدول 4-1 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب جنست.89

جدول 4-2 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سن.90

جدول 4-3 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت.91

جدول 4-4 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی92

جدول 4-5 –  میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه.93

جدول4-6 –   میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه95

جدول 4-7 –  نتایج آزمون کولموگروف 96

جدول 4-8 –  نتایج آزمون باکس 96

جدول 4-9 –  برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه.97

جدول 4-10 –  نتایج آزمون لامدای ویلکز 98

جدول 4-11 –  نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای 5 متغیر مورد مطالعه99

جدول 4-12 –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث100

جدول 4-13 –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث .101

 

فهرست نمودارها

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

نمودار1- مدل مفهومی تحقیق10

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

نمودار 2-1-  روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات تحقیق.20

نمودار 2-2-  رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفه­آموزی23

نمودار 2-3-  تصویر یک کلاس مجازی .30

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار3-1-     کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره80

فصل چهارم : یافته های پژوهش

نمودار 4-1-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت.89

نمودار 4-2-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سن.90

نمودار 4-3-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت.91

نمودار 4-4-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی92

-2-  بیان مساله                   

امروزه مدیران سازمان‌ها، آموزش و توسعه منابع انسانی را از حیاتی‌ترین وظایف خود در راه بهسازی تلقی می‌کنند و با توجه به منافع قابل اهمیت آن در محیط کار سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این جهت به عمل می‌آورند. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی نیروی انسانی خود و با توجه به پویایی‌های موجود در علوم و همچنین نیازمندیهای شغلی، دوره‌های آموزش متنوع و مداومی را  برای آنها تدارک می‌بینند. سازمان‌ها به وسیله آموزش، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی خود را ارتقاء می‌بخشند و عملکرد شغلی آن‌ها را با اهداف مورد نظر هماهنگ می‌کنند. (کیزر، 1995). در آموزش و پرورش نیز از آموزش­های کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان استفاده می­شود (باردس[1]، 2008: 43-40) .

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتوای الکترونیکی )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری می­نماید . بطوریکه ضرورت استفاده از منابع یادگیری غیر از کتاب درسی طی چند دهه اخیر توجه اغلب دست اندرکاران نظام های آموزشی را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است . منظور از منابع غیر درسی هر گونه وسیله‌ای غیر از کتاب درسی اطلاق می‌شود. که در جریان آموزش در بهبود فرایند تدریس و یاددهی نقش مثبت و مفیدی داشته باشد (دادپناه ، 1388: 12).

نتایج اغلب تحقیقات انجام گرفته نشان می­دهد که  متاسفانه بعد از گذشت نیم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سیاستهای گوناگون و گاه متضاد و ایجاد سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی هنوز نتوانسته‌ایم که انگیزه و رغبتی حتی در حداقل انتظار برای استفاده جدی و پیگیر  از منابع غیر کتاب درسی در بین معلمان خود ایجاد نماییم ( کرک آبادی، 1373). همچنین نتایج تحقیقات نشان می­دهد که دانش آموزان نیز نسبت به استفاده از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی است که  تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانش­ آموزان روز به روز فراگیرتر می­شود (داد پناه، 1388: 18) .

ذوفن (1379) معتقدند که استفاده از محتوای الکترونیکی موجب درگیر ساختن دانش‌آموزان با فرآیند یاددهی- یادگیری می‌شود و لذا آنان را به تفکر خلاق و مستقل تشویق می‌نمایند همچنین استفاده از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت می‌دهند تا در محیط‌های یادگیری تغییرات اساسی و مؤثّری در شیوه تدریس خود ایجاد کنند همانطوری که از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بر می‌آید استفاده از منابع غیر کتاب درسی یعنی استفاده از فناوریهای جدید اثرات مفید و قابل توجهی در شیوه تدرس معلمان داشته‌اند .

لوین و وادمانی(2008)با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتوای الکترونیکی) در کلاس درس دریافتند در زمینه استفاده از محتوای الکترونیکی در کلاس،معلمان از الگوی کلی استفاده می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر استفاده از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی نوین،مکمل آموزش است نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی است.گسترش فن آوری اطلاعات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم نوین،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی1389).در واقع،معلمانی که از محتوای الکترونیکی برای تدریس استفاده می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،2008).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس میزان توانمندی و قابلیت های آنان در استفاده از محتوای الکترونیکی و فن آوری های نوین،سنجیده می شود.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی استفاده از ابزار های نوین فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،1390).

 

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***